Generelle betingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af ydelser, herunder bl.a. webdesign, grafisk design, opdatering, vedligeholdelse, programmering og markedsføring.

Freshmade ejes og drives af Singular ApS (CVR-nr. 38385909). Enhver fravigelse fra disse regler skal, for at have gyldighed, være skriftligt accepteret af Singular ApS.

Anvendelsesområde

Enhver ydelse, som leveres af Singular ApS til kunden, udføres under de nedenfor anførte forretningsbetingelser. Kunden accepterer at forretningsbetingelserne skal være en del af aftalen ved at underskrive det tilsendte materiale.

Tilbud

Når accept af tilbud eller underskrevet aftale/kontrakt er modtaget af Singular ApS, er der indgået en aftale, og kunden har ikke ret til at annullere den. Såfremt kunden uberettiget annullerer tilbuddet/ordren, er Singular ApS berettiget til betaling for medgået arbejdstid samt øvrige omkostninger. Timepris er pr. d.d. kr. 800 ekskl. Alle krav til produkter og ydelser skal være udtrykkeligt specificeret i tilbud/aftale/kontrakt eller tilhørende kravspecifikation. Arbejde i forbindelse med krav, der måtte dukke op under produktionen af produktet eller ydelsen, og som ikke er specificeret i tilbud/aftale/kontrakt eller tilhørende kravspecifikation, vil blive faktureret ud over tilbud/kontrakt til sædvanlig timepris.

Priser

Alle de af Singular ApS opgivne priser er ekskl. moms samt andre skatter og afgifter, der måtte påhvile de solgte ydelser. Alle betalinger skal ske i danske kroner, medmindre andet er aftalt. Singular ApS tager forbehold for trykfejl, prisfejl og moms‐ og afgiftsændringer. Singular ApS kan til enhver tid ændre gældende priser med 3 måneders varsel.

Levering

Levering er sket, når alle ydelser ifølge tilbud/kontrakt er leveret. Bliver det klart for Singular ApS, at der ikke kan leveres til rette tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil indtræde, skal Singular ApS uden ugrundet ophold give kunden skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted.

Kunden kan ikke rejse krav mod Singular ApS på grund af en forsinkelse, men kan vælge at annullere ordren, såfremt forsinkelsen varer mere end 30 dage. Ved dellevering af produkter/dele, som kun kan anvendes samlet, er det leveringsdatoen for den sidste levering, der afgør, om levering er foretaget rettidigt. Singular ApS er ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende levering, såfremt denne skyldes manglende materiale/ tilbagemelding fra kunden eller dennes samarbejdspartner. Singular ApS er heller ikke ansvarlig for forsinkelse, såfremt denne skyldes, at Singular ApS har standset arbejdet på grund af kundens manglende betaling af forfaldne fakturaer.

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at overholde de i samarbejdsaftalen specificerede deadlines. Såfremt disse deadlines ikke overholdes, er Singular ApS ikke forpligtet til at aflevere den aftalte produktion, til den i tilbuddet angivende deadline. Alt materiale skal leveres i web-kompatible filformater, med mindre andet er aftalt i tilbuddet.

Med mindre andet er aftalt, skal link til Singular ApS findes på forsiden af den leverede webløsning. Kunden er til enhver tid forpligtet til at oplyse om adresseændringer.

Markedsføring

Singular ApS er berettiget til at anvende hele leverancen som reference i eget markedsføringsmateriale. Herunder ret til at gøre brug af billedmateriale og beskrivelse af projektforløbet.

Underleverandør

Singular ApS kan benytte sig af underleverandører til opfyldelse af elementer, af de af Singular ApS’ påhvilende forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen. Kunden kan få oplyst Singular ApS’ underleverandører men ikke aftalevilkårene imellem dem.

Mangler og fejlretning

Kunden skal straks ved modtagelsen sikre sig, at det leverede er leveret ifølge kontrakt/tilbud. Eventuelle reklamationer over, at det leverede ikke er leveret ifølge kontrakt/tilbud, som kunden har eller burde have konstateret ved undersøgelse af det leverede ved modtagelsen, skal ske skriftligt umiddelbart efter leveringsdagen og under alle omstændigheder senest 7 dage efter leveringsdagen.

Singular ApS er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, der helt eller delvist skyldes kundens misbrug, forkerte anvendelse eller installation, forsømmelse, uautoriserede reparation eller ændring af det leverede uden Singular ApS’ forudgående samtykke. Såfremt kunden selv har forsøgt at udbedre fejlen eller har undladt at iagttage ovennævnte reklamationsregler, fortaber kunden retten til at modtage afhjælpning eller ombytning og i øvrigt at gøre noget krav gældende over for Singular ApS.

Fakturering

Produkter, ydelser, forbrugte timer og udgifter faktureres i overensstemmelse med tilbud/aftale.

Betaler kunden ikke i rette tid, er Singular ApS berettiget til fra forfaldsdagen at opkræve rykker‐ og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen. Singular ApS vil desuden standse al yderligere arbejde og support for kunden, indtil forfaldne fakturaer er betalt.

Ansvarsbegrænsning

Singular ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer, der af Singular ApS skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Singular ApS har forsømt at begrænse ulemperne herved.

Singular ApS er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for personskade, tab af forventet fortjeneste, tab af data, tab som følge af forsinkelse, tab som følge af forhøjede eller uforudsete driftsudgifter, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte, konkret dokumenteret, hændeligt tab eller følgetab eller tab, herunder men ikke begrænset til, tab af goodwill, eller tab som følge af enhver anden form for forretningsmæssig afbrydelse, der opstår i anledning af eller i forbindelse med aftalen og anvendelsen af Singular ApS’ leverance, uanset om Singular ApS har været underrettet om muligheden for sådanne tab og uanset om skaden forvoldes i eller uden for kontrakt. Kunden kan således ikke kræve, forlange eller søge erstatning hos Singular ApS for nogen af de ovenfor nævnte tab. Det påhviler kunden selv at foretage backup af alle egne data. Singular ApS fraskriver sig i størst mulig udstrækning tilladt efter gældende lov ethvert produktansvar som følge af tab eller beskadigelse på aktiver/ejendom, der efter sin natur normalt er beregnet på kommerciel anvendelse.

Singular ApS er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for tilretninger, ændringer, service, support, skader eller tab forårsaget af kunden selv eller af tredjemand.

Singular ApS er heller ikke ansvarlig for skader opstået som følge af kundens egne it-omgivelser, herunder Singular ApS’ systemers interaktion med kundens it-omgivelser eller kundens eller dennes leverandørers fejl, forsømmelser eller manglende iagttagelse af Singular ApS’ vejledninger. Derudover er Singular ApS ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for mangler som følge af eksterne faktorer som ikke kan henføres til Singular ApS, herunder men ikke begrænset til fejl eller mangler opstået som følge af eller forbundet med anvendelsen, overførslen, implementeringen eller anvendelsen af tredjemands produkter eller programmer. I alle tilfælde, uanset omstændighederne, er Singular ApS samlede ansvar for tab eller skade, der opstår i anledning af eller i forbindelse med parternes aftale og disse betingelser eller anvendelse eller afvikling af Singular ApS systemer eller serviceydelser forbundet hermed, beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som kunden faktisk har betalt Singular ApS det pågældende år.

Kunden kan ikke rejse krav imod Singular ApS i tilfælde af force majeure, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Singular ApS ikke er herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Hvis forsinkelse med leveringen skyldes en force majeure omstændighed eller skyldes kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden forlænges, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindelige aftalte leveringstid.

Har en force majeure begivenhed varet mere end 30 dage, er Singular ApS berettiget til at opsige aftalen med 7 dages varsel. Kunden er i tilfælde af sådan opsigelse ikke berettiget til erstatning eller anden kompensation fra Singular ApS.

Fortrolighed og kundeoplysninger

Parterne må ikke anvende eller videregive forretningsmæssige eller andre fortrolige informationer modtaget om eller af den anden part uden den anden parts forudgående samtykke, medmindre oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige. Forpligtelsen omfatter også parternes medarbejdere.